Κ.Ο.Κ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΆΡΘΡΟ 4 : ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' : ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' : ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' : ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' : ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

el