ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Νέου Ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα οδήγησης

Nέο δίπλωμα ευρωπαϊκου τύπου- από το 2013, όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ έχουν τυποποιημένη μορφή – μια πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στον Ε.Φ.Κ.Α. (ΟΑΕΕ-ΙΚΑ) , αντί της άδειας ,υποβάλλεται βεβαίωση των
παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων και φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Εισαγωγή Άδειας Οδήγησης Μοτοποδηλάτου - Μεταφορά από Τροχαία

Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστοιχούν πλέον στην κατηγορία ΑΜ.

Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία

Μετατρέπονται μόνο οι υπηρεσιακές άδειες ικανότητας οδήγησης, που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του Π.Δ. 19/1995
( 01-07-1996 ) και η υπηρεσιακή άδεια δεν κατατίθεται στην υπηρεσία, αλλά ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής, το οποίο παραμένει στον φάκελο του ενδιαφερόμενου.

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης απο αλβανικό σε ελληνικό-ευρωπαικό.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης πριν από την απόκτηση της μόνιμης του κατοικίας στην Ελλάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει η μετατροπή του με Nέο δίπλωμα ευρωπαϊκου τύπου.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει Αλβανική άδεια σε ισχύ και να μην έχει λήξει.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους Πολίτες). Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω
εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el