ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ & ΠΕΙ

Δικαίωμα οδήγησης

Δίπλωμα Οδήγησης Φορτηγού από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.Η άδεια έχει ισχύ για 5 έτη. Μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει  Δίπλωμα Οδήγησης Φορτηγού πρέπει να  έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.

Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B τουλάχιστον.

Eκπαίδευση υποψηφίων

Θεωρητικά μαθήματα : 15 ώρες

Πρακτικά μαθήματα : 15 ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el