ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αντίγραφο λόγω απώλειας ή κλοπής

Η άδεια οδήγησης του δεν παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

Αντίγραφο λόγω φθοράς

Όταν η ισχύουσα άδεια οδήγησης έχει φθαρεί και παρουσιάζει αλλοιωμένες πληροφορίες  χρήζει άμεσης αντικατάστασης.