ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Δικαίωμα οδήγησης

Δίπλωμα οδήγησης-επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού.
Φορτηγά αυτοκίνητα έως 3500 kgr μικτού βάρους.
Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει  Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

Eκπαίδευση υποψηφίων

Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες K.O.K.
Πρακτικά μαθήματα : 25 ώρες οδήγησης.
Η διδακτική ώρα  ορίζεται σε 45΄ λεπτά.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el