ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ

Δικαίωμα οδήγησης

Δίπλωμα οδήγησης επικαθήμενου- σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg και έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του.Η άδεια έχει ισχύ για 5 έτη. Μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης επικαθήμενου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.

Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας  C.

Eκπαίδευση υποψηφίων

Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
Πρακτικά μαθήματα : 10 ώρες
Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el