ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Αρχική έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Όχημα με Ψηφιακό Ταχογράφο: όχημα που χρησιμοποιείται για την μεταφορά εμπορευμάτων όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 3.5 τόνους, ή επιβατηγά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν πλέον των εννέα (9) επιβατών συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Τα παραπάνω αφορούν καινούρια οχήματα ταξινομημένα με ημερομηνία μεταγενέστερη της 1.5.2006.

Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας από τη συσκευή ελέγχου, την τηλεφόρτωση και την αποθήκευση δεδομένων.
Η κάρτα ταχογράφου μπορεί να είναι κάρτα οδηγού ή κάρτα ελέγχου ή κάρτα συνεργείου ή κάρτα επιχείρησης.

Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.

Αρχή Έκδοσης Καρτών: Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Η ισχύ της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου είναι για πέντε (5) έτη μετα χρειάζεται ανανέωση

Αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου λόγω απώλειας - κλοπής

Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να το δηλώσει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να υποβάλλει αίτηση για την αντικατάσταση της, εντός 7 ημερολογιακών ημερών από το συμβάν . Σε περίπτωση που ο οδηγός βρίσκεται εκτός Ελλάδος, η κλοπή της κάρτας θα πρέπει να δηλωθεί στην Αστυνομία του κράτους που συνέβη το γεγονός.

Σε περίπτωση που βρεθεί η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ο κάτοχός της δεσμεύεται να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ, αφού έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδομένων της.

Αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου λόγω φθοράς,βλάβης,ή αλλαγής στοιχείων

Για την έκδοση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας δεν καταβάλλεται αντίτιμο αν η δυσλειτουργία εμφανιστεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ισχύος της ή αν υπάρχει λάθος στα εκτυπώσιμα στοιχεία της. Στις περιπτώσεις φθοράς, δυσλειτουργίας και λάθους στα εκτυπώσιμα στοιχεία, ο κάτοχός της οφείλει να την παραδώσει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία την αποστέλλει στην Αρχή Έκδοσης Καρτών. Αν διαπιστωθεί ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση αντικατάστασης απορρίπτεται διαφορετικά η Αρχή Έκδοσης Καρτών ακολουθεί τη διαδικασία ακύρωσης της κάρτας. Στην περίπτωση αντικατάστασης λόγω αλλαγής στοιχείων ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να την παραδώσει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών με την παραλαβή της νέας κάρτας, αφού έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδομένων της από τον κάτοχο.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    el