ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 92 : ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η άδεια και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αφαιρούνται, εκτός των περιπτώσεων οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και:

α) Οταν δεν υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκαν.

β) Οταν δεν συντρέχουν οι όροι για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος.

el