ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 106 : AΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ OΔΗΓOΥ

1. Αν διαταχθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, η ανάκληση της όδειας ικανότητας οδηγού, μπορεί ο οδηγός κατά του οποίου λαμβάνεται το μέτρο αυτό, αν συντρέχουν οι νόμιμες προυποθέσεις, να λάβει νέα άδεια μετά τριετία από την ανάκληση, εκτός και αν πρόκειται για ανάκληση εφ’ όρου ζωής.

2. Σε περίπτωση ανόκλησης άδειας ικανότητας οδη γού αυτοκινήτων αχημότων, η Αστυνομική Αρχή, η οποία εκτελεί τη σχετική απόφαση, οφείλει να διαβιβάσει την άδεια στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που την εξέδωσε.

el