ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 75 : ΦΩΤΑ ΤΡΙΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Τα τρίτροχα οχήματα επιβάλλεται να έχουν:

α) Ενα ή δύο φώτα πορείας.

Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πορείας.

β) Ενα ή δύο φώτα διασταύρωσης. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα διασταύρωσης.

γ) Εναν ή δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης.

δ) Ενα ή δύο φώτα πέδησης. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πέδησης.

ε) Ενα ή δύο φώτα θέσης μπροστά. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης μπροστά.

οτ) Ενα ή δύο φώτα θέσης πίσω. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης πίσω.

ζ) Φως για το φωτισμό της πίσω πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας. η) Δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.

θ) Φως έκτακτης ανάγκης.

ι) Εναν ή δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.

Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτος είναι μέχρι 1000 χιλ. δεν επιβάλλεται να έχουν ανακλαστήρα πίσω.

Επίσης τα τρίτροχα οχήματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:

α) Ενα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά

β) Ενα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω

γ) Ενα ή δύο φώτα οπισθοπορείας

δ) Εναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

2. Τα προβλεπόμενα φώτα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ως προς το χρώμα, την ένταση και την τοποθέτηση, οι οποίες καθορίζονται για τα αντίστοιχα φώτα των αυτοκινήτων οχημάτων.

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί τρίτροχη μοτοσικλέτα, η οποία δεν είναι εφοδιασμένη με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

el