ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 74 : ΦΩΤΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

1. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα επιβάλλεται να έχουν:

α) Ενα ή δύο φώτα διασταύρωσης

β) Ενα ή δύο πίσω φώτα θέσης

γ) Ενα ή δύο φώτα τροχοπέδησης

δ) Ενα ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες

ε) Εναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω

στ) Δύο ανακλαστήρες σε κάθε ποδομοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλούμενοι.

Επίσης τα δίτροχα μοτοποδήλατα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:

α) Ενα ή δύο φώτα πορείας

β) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης

γ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας

δ) Ενα ή δύο φώτα θέσης μπροστά

ε) Εναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα μπροστά.

2. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα και τα ελαφρά τετράχρονα επιβάλλεται να έχουν:

α) Ενα ή δύο φώτα διασταύρωσης

β) Ενα ή δύο φώτα θέσης μπροστά.

Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης μπροστά.

γ) Ενα ή δύο φώτα θέσης πίσω. Τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης πίσω.

δ) Εναν ή δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. Τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1000 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.

ε) Δύο ανακλαστήρες σε κάθε ποδομοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλούμενοι.

στ) Ενα ή δύο φώτα τροχοπέδησης. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτος άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα τροχοπέδησης.

ζ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης, για τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με κλειστό αμάξωμα.

Επίσης τα τρίτροχα μοτοποδήλατα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:

α) Ενα ή δύο φώτα πορείας

β) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης, για τα τρίτροχα μοτοποδήλατα χωρίς κλειστό αμάξωμα

γ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας

δ) Εναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

3. Οι δίτροχες μοτοσικλέτες επιβάλλεται να έχουν:

α) Ενα ή δύο φώτα πορείας

β) Ενα ή δύο φώτα διασταύρωσης

γ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης

δ) Ενα ή δύο φώτα τροχοπέδησης

ε) Ενα ή δύο φώτα θέσης μπροστά

στ) Ενα ή δύο φώτα θέσης πίσω

ζ) Φως για το φωτισμό της πίσω πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας

η) Εναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω.

Επίσης οι δίτροχες μοτοσικλέτες μπορεί να είναι εφοδιασμένες και με:

α) Ενα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά

β) Ενα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω

γ) Ενα φως έκτακτης ανάγκης

δ) Εναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

4. Οι δίτροχες μοτοσικλέτες με πλευρικό κάνιστρο επιβάλλεται να έχουν:

α) Ενα ή δύο φώτα πορείας

β) Ενα ή δύο φώτα διασταύρωσης

γ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης

δ) Ενα ή δύο φώτα τροχοπέδησης

ε) Δύο ή τρία φώτα θέσης μπροστά, από τα οποία το ένα στο καλάθι

στ) Δύο ή τρία φώτα θέσης πίσω, από τα οποία το ένα στο καλάθι

ζ) Φως για το φωτισμό της πίσω πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας

η) Δύο μη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. Επίσης οι δίτροχες μοτοσικλέτες με πλευρικό καλάθι μπορεί να είναι εφοδιασμένες και με:

α) Ενα ή δύο φώτα ομίχλης μπροστά

β) Ενα ή δύο φώτα ομίχλης πίσω

γ) Ενα φως έκτακτης ανάγκης

δ) Εναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικούς ανακλαστήρες.

5. Το ηλεκτρικό σύστημα μοτοσικλέτας και καλαθιού πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε τα φώτα θέσης (μετωπικό και πίσω) του καλαθιού να ανάβουν συγχρόνως με το πίσω φως θέσης της μοτοσικλέτας.

6. Τα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού προβλεπόμενα φώτα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ως προς το χρώμα, την ένταση και την τοποθέτηση, οι οποίες καθορίζονται για τα αντίστοιχα φώτα των αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ., εκτός των μοτοποδηλάτων, τα οποία επιβάλλεται να έχουν φανούς μέτριας έντασης.

7. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα ως άνω προβλεπόμενα φώτα, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμω ρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

el