ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 50 : ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Τεκμαίρεται υπαιτιότητα του τρίτου που ζημιώ8ηκε από την κυκλοφορία οδικού οχήμοτος, το οποίο οδηγείται κατά τις περί κυκλοφορίας διατάξεις, αν αυτός παραβίασε κατά την επέλευση της ζημίας, τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχει εφαρμογή ο Νόμος ΓπΝ/1911 ”περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

el