ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ- INTERNATIONAL DRIVING LICENCE

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

International driving licence

Διεθνής άδεια

Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε χώρες άλλων ηπείρων, δεν ισχύει η Ελληνική (Ευρωπαϊκών κοινοτήτων) άδεια οδήγησης οπότε χρειάζεσθε την διεθνή άδεια οδήγησης (International driving licence) για να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας ή κάποιο ενοικιαζόμενο. Η διεθνή άδεια οδήγησης αποτελεί  συμπληρωματικό/συνοδευτικό έγγραφο του ισχύοντος Διπλώματος Οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν το υποκαθιστά.

Μετατροπή από την Ελβετία σε αντίστοιχη Ελληνική

Ο αιτών εισήλθε στην Ελλάδα προ 12μηνου τουλάχιστον και παρέμεινε επί ελληνικού εδάφους έξι συνεχείς μήνες τουλάχιστον κατά το 12μηνο αυτό.
Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Μετατροπή από Η.Π.Α. - Καναδά - Αυστραλία - Ιαπωνία - Ν.Αφρική - Ν.Κορέα σε αντίστοιχη Ελληνική

Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών
Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο.

Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας, με το αντίστοιχο Ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, το οποίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω περιγράφεται.

Μετατροπή από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη Ελληνική

Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).

Φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του Νομάρχη με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας, ή λόγω ομογενειακής ιδιότητας.

210 70 100 66

Παγκράτι ,Φορμίωνος 46

arkoudis@outlook.com

    en_US